Kết quả học tập   Email   Văn bản   Thư viện   Thời khóa biểu  
 
Trách nhiệm của các ngành các cấp quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động người lao động
Văn bản    
Trách nhiệm của các ngành các cấp quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động người lao động
  [ 10/10/2013 , 9:57:25 AM ]

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH CÁC CẤP
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
( Trích nghị định số 06/CP ngày 20/ 01/ 1995 của Chính Phủ)
Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
                                          
                                                         LÊ ĐỨC GIA: KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, nhiều dự án xây dựng đã triển khai, nhiều cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng được đưa vào hoạt động. để phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thủ Tướng Chính Phủ và Bộ Xây Dựng đã ban hành nhiều chỉ thị, quyết định trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động, các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ. Tuy nhiên tình hình tai nạn lao động có giảm về số vụ tai nạn lao động, nhưng chưa giảm về số vụ người chết. Đặc biệt vụ tai nạn lao động sập mỏ đá Lèn cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, vào ngày 1/ 4/ 2011 làm 18 người chết, 6 người bị thương. Trong lúc đó tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ chưa qua 1 tuần. Đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn sập mỏ đá tương tự tại Nghệ An. Ngày 15/ 12/ 2007, một nửa quả núi tại mỏ khai thác đá D3, công trình thủy điện bản vẽ (Tương Dương, Nghệ An) đã sập xuống, vùi lấp 18 công nhân. Ngày 28/ 12/ 2007, 8 người cũng đã bị chôn vùi trong vụ sập mỏ khai thác đá Rú Mốc ( Thạch Hà, Hà Tĩnh ). Để làm rõ thêm trách nhiệm của các ngành, các cấp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. Trong phạm vi bài viết này tác giả muốn cung cấp thông tin chi tiết ( Nghị định 06/CP ngày 20/ 01/ 1995 của Chính Phủ). Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
              ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
      Điều 1. Đối tượng và phạm vi được áp dụng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm: Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.
1-       Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động:
Điều 13 NĐ 06/ CP: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:
   1. Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động.
   2. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.
   3. Cử người giám sát việc thực hiện các quy định nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, phối hợp với công đoàn cơ sở xây và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn và vệ sinh viên.
 4. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư, kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước.
 5. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.
 6. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định.
 7. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vào định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với sở lao động – thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động.
 Điều 14 NĐ 06/ CP: Người sử dụng lao động có quyền:
 1. Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 2. Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 3. Khiếu nại với thanh tra nhà nước có thẩm quyền về quyết định của thanh tra viên lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định đó.
2- Quyền và nghĩa vụ của người lao động:
 
 Điều 15 NĐ 06/ CP: Người lao động có nghĩa vụ:
 1. Chấp hành các quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.
 2. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường.
 3. Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.
 Điều 16 NĐ 06/ CP: Người lao động có quyền:
 1. Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động, trang bị, cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 2. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp, từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục.
 3. Khiếu nại hoặc tố cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động.
3- Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước: (Trích)
 Điều 17, Việc lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo khoản 2 Điều 95 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:
 
 1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phối hợp với với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trình chính phủ phê duyệt đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
 Điều 18, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động làm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và tổ chức phối hợp hoạt động của các ngành, các cấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Thành phhần của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 Điều 19, Quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Điều 180 và 181 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:
 1. Bộ Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ, về bảo hộ lao động, an toàn lao động, xây dựng ban hành và quản lý thống nhất hệ thống quy phạm nhà nước về an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện thanh tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an toàn lao động.
 2. Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng ban hành và quản lý thống nhất hệ thống quy phạm vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khỏe đối với các nghề, các công công việc, hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện về vệ sinh lao động, thanh tra về vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp, hợp tác với nước ngoài và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ sinh lao động.
 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vào chương trình giảng dạy trong các trường đại học, các trường kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý và dạy nghề.
 4. Câc Bộ, ngành ban hành hệ thống tiêu chuẩn quy phạm, an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.
 5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương mình, xây dựng các mục tiêu bảo đảm an toàn, vệ sinh và cải thiện điều kiện lao động đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của địa phương.
4- Trách nhiệm của tổ chức công đoàn:
 Điều 20, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, chế độ về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động.
 Điều 21,
 1. Tổ chức công đoàn phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và xã hội, cơ quan y tế cùng cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc quản lý nhà nước, việc thi hành các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động.
 2. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giáo dục, vận động người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng phong trào bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, đơn vị, xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới an toàn và vệ sinh viên.
Để làm rỏ hơn về Nghị định 06/ CP ngày 20/ 01/ 1995 của Chính Phủ. Luật Xây dựng ngày 26/ 11/ 2003. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 22/ 2010/ TT – BXD, ngày 3/ 12/ 2010 ( có hiệu lực kể từ ngày 17/ 1/ 2011) quy định về an toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng công trình.
Theo điều 5 của thông tư này, trách của chủ đầu tư xây dựng công trình là phải tạm dừng thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về ATLĐ. Nếu nhà thầu không khắc phục, thì chủ đầu tư phải đình chỉ thi công hoặc hoặc chấm dứt hợp đồng. Đối với quyền và trách nhiệm của người lao động trên các công trường, Điều 9 của thông tư 22/ 2010/ TT-BXD quy định rõ: Người lao động trên công trường có quyền từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động sau khi đã báo cáo với người phụ trách trực tiếp mà vẫn không được khắc phục, xử lý hoặc nhà thầu không cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định.
     Riêng với người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, thì phải phải được huấn luyện ATLĐ và có thẻ ATLĐ theo quy định.
    Thực hiện Nghị định 06/ CP ngày 20/ 01/ 1995 của Chính Phủ.Trường đại học xây dựng Miền Trung đã đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vào chương trình giảng dạy trong các ngành học kỹ thuật và dạy nghề.

 
TIN MỚI
THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO


WEBLINK
Số lượt truy cập: 8
Số lượng đang online: 90416
Copyright by Khoa Đào tạo nghề- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 042. Email:khoadaotaonghe@muce.edu.vn